Principle Investigator

Xing-Ming Zhao

赵兴明


Professor
Office 2304, Guanghua Building
Institute of Science and Technology for Brain-Inspired
Fudan University, China
Tel: 86-21-55665546
Email: xmzhao@fudan.edu.cn


Open Positions

Postdoc

PhD Candidate

Master Candidate

Assistant Professor


Jingqi Chen
Postdoc


Kai Yang
PhD candidates


Yang Han
Guiying Dong
Liting Song
Jixin Cao
Longhao Jia
Xiaohui Luo
Senying Lai
Shaojun Pan
Zichao ZhangMaster candidates


Xingzhong Zhao


Graduated Student

Achyut Sapkota

Postdoc
Assistant Professor, National Institute of Technology
Guimin Qin


Postdoc
Associate Professor, Xidian University
Yinying Wang

Postdoc
Post Doc, the University of Texas Health Science at Houston
Xiaoping Liu

PhD
Professor, Shandong University
Keqin Liu

PhD
Post Doc, Wake Forest University
Xiujun Zhang

PhD
Associate Professor, Wuhan Botanical Garden, Chinese Academy of Sciences
Chenglei Sun

PhD
Company
Fuyan Hu

Master
Lecturer, Wuhan University of Technology
Kejia Xu

Master
Software Engineer, Huawei
Xiaodong Zhang

Master
Company
Yanfen Dai

Master
Company
Wenbin Xie

Master
Company
Peipei Xiao

Master
Company
Kai Shi


博士后

Guanghui Zhu


博士生

Xiao Chen


硕士生